Een groeiende campus

De ASML-campus is gevestigd in Veldhoven en daar zijn we trots op. Onze campus groeit en zal in de toekomst blijven groeien. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar onze chipmachines. We groeien binnen de grenzen van de campus, maar ook daarbuiten – over deze ontwikkelingen willen we u graag op de hoogte houden.De groei van onze campus is zichtbaar voor iedereen die er langs loopt of rijdt of iets erover in de media ziet of leest. Kenmerkend is de bijna permanente aanwezigheid van hijskranen, bouwketen en bouwverkeer. Er wordt altijd wel ergens aan gewerkt.

Uitbreiding op De Run 6000

Momenteel wordt er op De Run 6000 volop gebouwd aan een drietal nieuwe, grote projecten.

Uitbreiding logistiek centrum

Het logistiek centrum (5L) wordt uitgebreid. Hier komt ook een nieuwe, grote fietsenkelder om het groeiende aantal werknemers dat per fiets naar de campus komt voldoende plek te bieden om hun fiets te stallen.

Groen hart

Centraal op onze campus zijn we gestart met een project om onze campus verder te vergroenen. Dit wordt ons groene hart.

Nieuwe cleanrooms

Momenteel bouwen we een nieuwe faciliteit (5KM) voor het testen van onze lithografiemachines.

Bovenstaande beelden zijn impressies van de architect. De daadwerkelijk realisatie van het gebouw of gebied kan hiervan afwijken.

Uitbreiding op De Run 1000

Fase 1

De sloop van het iconische, witte ASML-gebouw op De Run 1000 zal niemand ontgaan zijn. Dit gebouw zal worden vervangen door vier nieuwe kantoorgebouwen, allen passend binnen het daar geldende bestemmingsplan. De nieuwe kantoorgebouwen zullen een voorbeeld zijn van een modern design in een zo groen mogelijke omgeving. De vier kantoorgebouwen zullen plek bieden aan circa 4000 medewerkers. Centraal in het bouwplan staat een Plaza die de vier gebouwen met elkaar zal verbinden en die het mogelijk maakt voor werknemers om elkaar te ontmoeten, samen te werken of met elkaar te lunchen.

Bovenstaande beelden zijn impressies van de architect. De daadwerkelijk realisatie van het gebouw of gebied kan hiervan afwijken.

Duurzame bouw

De gebouwen passen bij de toekomstvisie van ASML. Het gebouwontwerp is vooruitstrevend waarbij duurzaamheid een centrale rol speelt. Het gaat om een nieuwbouw waarmee een prettige en gezonde werkomgeving geboden wordt; voor nu en in de toekomst. Het gebouwontwerp, met een vloeroppervlak van maar liefst 47.880 m2, heeft een BREEAM Excellent en WELL GOLD duurzaamheidsniveau. Hierbij draait het niet alleen om energiebesparing, maar ook om het creëren van optimale condities als het gaat om gezondheid en welzijn in het pand.

Fase 2

Inmiddels zijn er al voornemens om achter de vier kantoorgebouwen verder uit te breiden in het gebied direct naast de A2/N2. Concrete invulling van het uitbreidingsgebied is op dit moment nog niet bekend.


We houden ten aanzien van diverse aspecten rekening met de buurt:

 • Parkeerbehoefte wordt op het ASML-terrein ingevuld.

 • Extra verkeersontsluiting van De Run 1000 direct op het Rijkswegennet.

 • Verbetering van de bestaande verkeerssituatie.

 • Voldoende afstand van gebouwen tot geluidgevoelige objecten (woningen).

 • Groenvoorziening.

 • Minimale lichthinder.

Locatie van het uitbreidingsgebied De Run 1000 – fase 2. Concrete invulling van dit gebied is nog niet bekend.

Uitbreiding op De Run 7000

ASML wil uitbreiden op De Run 7000 in westelijke richting. Dit gebied ligt tussen de Kempenbaan en de A67. Een deel van het gebied aan de Kempenbaan was al in gebruik als ASML parkeerterrein en later als bouwterrein voor de gebouwen 5 en 6 KLM. De exacte invulling is op dit moment nog niet bekend en uitgetekend. Het is wel duidelijk dat hier nieuwe ‘cleanrooms’ gebouwd zullen worden voor de nieuwste ASML machines die het onze klanten mogelijk maken om de allernieuwste en slimste chips te produceren. In het uitbreidingsgebied worden geen kantoorgebouwen gebouwd.

Bovenstaande beelden zijn impressies van de architect. De daadwerkelijk realisatie van de gebouwen of het gebied kan hiervan afwijken.

We houden ten aanzien van diverse aspecten rekening met de buurt:

 • Geluidscherm en groenstrook aan de bewonerszijde.

 • Bebouwingsvrije zone met groenvoorziening aan ASML zijde.

 • Trapsgewijze, gevarieerde bebouwing.

 • Voorkomen van lichthinder.

 • Beperkte toename van woon- en werkverkeer.

Dit is het uitbreidingsgebied waarvoor momenteel een bestemmingsplan procedure loopt.

Participatie met direct omwonenden

ASML stelt voorop dat bij het maken van uitbreidingsplannen en bestemmingsplannen, al in een zeer vroeg stadium, zo goed mogelijk en op verschillende manieren rekening wordt gehouden met de omgeving en het belang van de direct omwonenden. We willen zo transparant mogelijk communiceren over de impact van de plannen voor de buurt, en daar waar mogelijk willen we zoveel mogelijk in samenspraak met de buurtgenoten onze plannen uitwerken. Bestemmingsplanprocedures zijn op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgestart en bestemmingsplannen liggen ter inzage bij de gemeente. Belanghebbenden hebben uiteraard de gebruikelijke inspraak- en beroepsmogelijkheden. U wordt hierover op de hoogte gehouden via de gemeente Veldhoven (huis-aan-huisbladen).

Een groene campus

Een duurzame campus

Nieuwe gebouwen bij ASML worden 25-30% energiezuiniger dan de industriestandaard.

Zonnepanelen en een energienetwerk met warmtepompen en koelsystemen dragen bij aan een duurzame energievoorziening.

Met energiezuinige, slimme ledverlichting en klimaatbeheersing zorgen we voor een prettige werkomgeving en zo min mogelijk lichtvervuiling.

De warmte die vrijkomt bij onze productieprocessen wordt omgezet in energie die wordt hergebruikt om onze kantoren te koelen of verwarmen.

Slimme technologie met sensoren in onze gebouwen helpt ons om de ruimtes optimaal en efficiënt te onderhouden.

Een toegankelijke campus

Verbeteren van de bereikbaarheid en het stimuleren van duurzaam vervoer.


ASML investeert structureel in duurzame alternatieven voor woon- en werkverkeer naar de campus. We stimuleren onze medewerkers om de auto thuis te laten en om daarvoor in de plaats de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer te nemen.


ASML heeft een P+R-locatie in Eersel. Vanaf deze parkeerplaats kunnen werknemers het laatste stuk naar de campus afleggen met een elektrische 'campus' fiets of door gebruik te maken van shuttlebussen. ASML is in gesprek met gemeenten om het aantal P+R-locaties uit te breiden. Daarnaast stimuleert ASML carpoolen. Met deze oplossingen ontlasten we niet alleen het milieu, maar zorgen we ook voor minder verkeers- en parkeerproblemen rondom de campus.


ASML is actief betrokken bij verkeersproblemen en wil de verkeersdruk in de regio Brainport helpen verlagen. Zo droegen we al bij aan de verbeteringen van de ontsluiting via de Kempenbaan. Het verkeer stroomt hier nu al veel beter door dan voorheen.

ASML investeert structureel in duurzaam vervoer voor woon- en werkverkeer naar de campus. Wist u dat momenteel al meer dan 40% van onze medewerkers met de fiets naar de campus komen?

Bij de nieuwe Park & Ride (P+R) in Eersel zijn 1500 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Vanaf deze P+R kunnen medewerkers vervolgens heen en weer reizen naar de campus met een e-bike of met gebruikmaking van een speciale shuttle service.

Op de campus zelf zijn er diverse bushaltes die het reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijk maken.

Elektrische fietsen op de campus zodat medewerkers makkelijker heen en weer kunnen pendelen tussen verschillende gebouwen, de P+R en Eindhoven Centraal Station.