Search
ASML campus Veldhoven

De ASML campus in Veldhoven

Informatie voor buurtbewoners in Veldhoven en de Brainport-regio

Een groeiende campus

ASML is gevestigd in Veldhoven en daar zijn we trots op. Onze campus zal blijven groeien. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar onze chipmachines. Die zijn nodig omdat mensen steeds meer digitale toepassingen gebruiken, en ook om bijvoorbeeld de duurzame energietransitie mogelijk te maken.


ASML groeit binnen de grenzen van de campus, maar ook daarbuiten. Over deze ontwikkelingen willen we je graag op de hoogte houden.


Op dit moment bouwt ASML op een aantal locaties aan uitbreidingen van de campus: De Run 1000, De Run 6000 en De Run 7000.

The ASML campus in Veldhoven
Enable third party cookies to play this video

De Run 1000

Fase 1

De sloop van het iconische, witte ASML-gebouw op De Run 1000 zal niemand ontgaan zijn. Dit wordt de locatie van vier nieuwe kantoorgebouwen die stapsgewijs in 2024 in gebruik worden genomen. De nieuwe gebouwen, in een modern design, komen in een zo groen mogelijke omgeving. In de vier kantoorgebouwen komen totaal circa 4000 werkplekken. De gebouwen worden centraal verbonden door een plaza waar werknemers elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken of met elkaar lunchen.

Enable third party cookies to play this video

Below you can enable third party cookies. Your choice will be saved and the page will refresh.

Bovenstaande beelden zijn impressies van de architect. De daadwerkelijk realisatie van het gebouw of gebied kan hiervan afwijken.

Duurzame bouw

De gebouwen passen bij de toekomstvisie van ASML. Het gebouwontwerp is vooruitstrevend waarbij duurzaamheid een centrale rol speelt. Het gaat om een nieuwbouw waarmee een prettige en gezonde werkomgeving geboden wordt; voor nu en in de toekomst. Het gebouwontwerp, net een vloeroppervlak van maar liefst 47.880 m2, heeft een BREEAM Excellent en WELL GOLD duurzaamheidsniveau. Hierbij draait het niet alleen om energiebesparing, maar ook om het creëren van optimale condities als het gaat om gezondheid en welzijn in het pand.

Fase 2

ASML is voornemens om achter de vier kantoorgebouwen in de toekomst verder uit te breiden in het gebied direct naast de A2/N2. Net als in fase 1 betreft fase 2 de bouw van kantoorvoorzieningen. Er is een ontwerp bestemmingsplan voor fase 2 in procedure bij de gemeente Veldhoven. Er zijn ongeveer 850 tijdelijke parkeerplaatsen op deze locatie gerealiseerd.


We houden ten aanzien van diverse aspecten rekening met de buurt:

  • Parkeervoorziening op het ASML-terrein en verbetering van bestaande verkeerssituaties.
  • Voldoende afstand van gebouwen tot woningen.
  • Groenvoorziening.
  • Minimale lichthinder.
De Run 1000 fase 2
Locatie van het uitbreidingsgebied De Run 1000 – fase 2. Concrete invulling van dit gebied is nog niet bekend.

De Run 6000

Momenteel wordt er op De Run 6000 volop gebouwd aan een drietal nieuwe, grote projecten.

Nieuwe cleanroomsNieuwe cleanrooms

Momenteel bouwen we op onze bestaande campus nieuwe gebouwen met cleanrooms. In deze cleanrooms zullen machines worden geproduceerd en getest.

Groen hartGroen hart

Het centrale deel van onze campus wordt vergroend. Dat doen we onder andere door asfalt weg te halen, bomen te planten en bijenkorven te plaatsen. We creëren ook verschillende daktuinen, en een ‘groen hart’ om biodiversiteit te stimuleren.

De Run 7000

ASML gaat uitbreiden op De Run 7000. Dit gebied ligt tussen de Kempenbaan en de A67. Een deel van het gebied aan de Kempenbaan was al in gebruik als ASML parkeerterrein en later als bouwterrein. Op het zuidelijk gedeelte van dit gebied, is de eerste fase gestart van de bouw van een multifunctioneel gebouw. De exacte invulling van het overig deel van het gebied is op dit moment nog niet bekend. Het is wel duidelijk dat hier nieuwe ‘cleanrooms’ gebouwd zullen worden voor de productie van de nieuwste ASML machines, die het onze klanten mogelijk maken om de allernieuwste en slimste chips te produceren. In het uitbreidingsgebied komen geen kantoorgebouwen.

Bovenstaande beelden zijn impressies van de architect. De daadwerkelijk realisatie van de gebouwen of het gebied kan hiervan afwijken.

We houden ten aanzien van diverse aspecten rekening met de buurt:

  • Geluidscherm en groenstrook aan de bewonerszijde.
  • Bebouwingsvrije zone met groenvoorziening aan ASML zijde.
  • Trapsgewijze, gevarieerde bebouwing.
  • Voorkomen van lichthinder.
  • Beperkte toename van woon- en werkverkeer.


De Run 7000 uitbreidingsgebied
Dit is het uitbreidingsgebied waarvoor momenteel een bestemmingsplan procedure loopt.  

150kV

In juni 2023 hebben we plannen gepresenteerd voor een nieuw 150kV station om de stroomvoorziening van ons bedrijf te waarborgen. Hierin is een voorlopige locatie ten zuiden van de A67 gedeeld. Om verschillende redenen is deze locatie niet wenselijk. Daarom onderzoeken we op dit moment alternatieve locaties. Zodra hierover meer bekend is, dan communiceren we hierover.

Impact en maatregelen

De groei van de ASML-campus heeft impact op de omgeving. ASML streeft ernaar om eventuele negatieve effecten van onze groei op de omgeving te minimaliseren, te neutraliseren met andere maatregelen, of om te buigen naar een positieve impact. Een voorbeeld hiervan is dat we uitbreidingen en herinrichtingen ook benutten voor vergroening, voor verbetering van verkeersontsluiting, en voor het stimuleren van fietsgebruik. We zetten veel mankracht en financiële middelen in om die positieve bijdragen te realiseren, en we doen dit altijd anderen samen met onze omgeving. Een goede verstandhouding en samenwerking met omwonenden, de gemeente Veldhoven en andere partijen is daarbij onmisbaar.

Een groene campus

Een duurzame campus

Nieuwe gebouwen bij ASML worden 25-30% energiezuiniger dan de industriestandaard.

Zonnepanelen en een energienetwerk met warmtepompen en koelsystemen dragen bij aan een duurzame energievoorziening.

Met energiezuinige, slimme ledverlichting en klimaatbeheersing zorgen we voor een prettige werkomgeving en zo min mogelijk lichtvervuiling.

De warmte die vrijkomt bij onze productieprocessen wordt omgezet in energie die wordt hergebruikt om onze kantoren te koelen of verwarmen.

Slimme technologie met sensoren in onze gebouwen helpt ons om de ruimtes optimaal en efficiënt te onderhouden.

Een toegankelijke campus

Verbeteren van de bereikbaarheid en het stimuleren van duurzaam vervoer.

ASML investeert structureel in duurzame alternatieven voor woon- en werkverkeer naar de campus. We stimuleren onze medewerkers om de auto thuis te laten en om daarvoor in de plaats de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer te nemen. Op dit moment komt al een derde van onze medewerkers op de fiets en we blijven dit stimuleren.


ASML heeft een P+R-locatie in Eersel. Vanaf deze parkeerplaats kunnen werknemers het laatste stuk naar de campus afleggen met een elektrische 'campus' fiets of door gebruik te maken van shuttlebussen. ASML is in gesprek met gemeenten om het aantal P+R-locaties uit te breiden. Daarnaast stimuleert ASML carpoolen. Met deze oplossingen helpen we niet alleen het milieu, maar zorgen we ook voor vlotter verkeer en parkeren rondom de campus.


ASML is actief betrokken bij verkeersproblemen en wil de verkeersdrukte in de Brainport-regio helpen verlagen. Zo droegen we al bij aan de verbeteringen van de ontsluiting via de Kempenbaan. Het verkeer stroomt hier nu al veel beter door dan voorheen.

Brainport Mobility Challenge
Enable third party cookies to play this video

ASML investeert structureel in duurzaam vervoer voor woon- en werkverkeer naar de campus. Wist u dat momenteel al meer dan 40% van onze medewerkers met de fiets naar de campus komen?

Bij de nieuwe Park & Ride (P+R) in Eersel zijn 1500 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Vanaf deze P+R kunnen medewerkers vervolgens heen en weer reizen naar de campus met een e-bike of met gebruikmaking van een speciale shuttle service.

Op de campus zelf zijn er diverse bushaltes die het reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijk maken.

Elektrische fietsen op de campus zodat medewerkers makkelijker heen en weer kunnen pendelen tussen verschillende gebouwen, de P+R en Eindhoven Centraal Station.

Participatie door direct omwonenden

ASML houdt bij het maken van uitbreidingsplannen en omgevingsplannen op verschillende manieren rekening met de omgeving en het belang van de direct omwonenden. We willen zoveel mogelijk in samenspraak met de buurtgenoten onze plannen uitwerken. Omgevingsplannen liggen ter inzage bij de gemeente Veldhoven. Belanghebbenden hebben uiteraard inspraak- en beroepsmogelijkheden. Je wordt hierover op de hoogte gehouden door de gemeente (huis-aan-huisbladen en internet).


De jaarlijkse ASML Open huis dagen zijn ook ideaal om meer info te krijgen en in gesprek te gaan over de laatste ontwikkelplannen voor de campus. Meer informatie over de Open huis dagen vind je hier.

Contact


ASML Veldhoven

De Run 6501

5504 DR, Veldhoven

+31 40 268 3000

dichtbij@asml.com